Anbi

ANBI gegevens mei 2021

De Heemkundevereniging Helden is aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor kunnen mensen die aan de vereniging een gift schenken deze opgeven bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Giften zijn meer dan welkom op onze bankrekening met IBAN-nummer: NL64 RABO 0131 0440 60.

 1. Naam en adres van heemkundevereniging:
  Heemkundevereniging Helden
  Aan de Koeberg 3, 5988 NE Helden
 2. RSIN-nummer
  Het RSIN nummer is: 73.49.853
 3. KvK-nummer
  Het KvK-dossiernummer is: 40165554
 4. Doelstelling
  De vereniging heeft ten doel de studie van de historische en culturele aspecten van Helden en omgeving te bevorderen en de leden en andere belangstellenden informatie over deze aspecten te verschaffen. Zij tracht haar doel te bereiken door:
         a Het doen en het bevorderen van verantwoord onderzoek.
         b Het zorgen of het doen zorgen voor de inventarisatie van gegevens.
         c Het conserveren van objecten en collecties van geschiedkundige of culturele waarde.
         d Het organiseren van exposities en het doen van publicaties, alsook het verzorgen van andere vormen van informatieverschaffing.
 1. Leden
  Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Het aantal leden bedraagt per 1 januari 2021 ongeveer 620.
 2. Bestuur
  De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De algemene vergadering benoemt ook de voorzitter; de overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld.
  Het bestuur bestaat per 1 januari 2021 uit 5 personen. Voorzitter is de heer Henk Reinders, secretaris is de heer Peter Peeters en penningmeester is mevrouw Petra Rutten-Joosten.
 3. Algemene vergadering
  Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar (kalenderjaar) wordt een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden. In 2020 vond deze a.g.v. de coronamaatregelen niet plaats. Leden hebben digitaal kennis kunnen nemen van de financiële verantwoording over 2019.
 4. Beleidsplan
 5. Heemkundevereniging Helden
  Oprichting: 1983
  Oprichters: J. Doensen, W. Reynen en H. Verlaak
 6. Ledenvergaderingen
  Twee per jaar: een in het voorjaar waarin de financiën aan de orde komen en een in het najaar waarin beleidsaspecten aan de orde komen.
 7. Lezingen
  Aansluitend aan de ledenvergaderingen worden vaak lezingen gehouden over cultuur- en (natuur-) historische thema’s.
 8. Depot
  De vereniging bewaart door de gemeenschap aangeboden objecten van cultuurhistorische waarde die een relatie met de voormalige gemeente Helden hebben. Zij hanteert daarbij een eigen collectiebeleid en streeft naar de registratie van alle objecten. Het depot is niet vrij toegankelijk. Vele objecten worden tentoongesteld in streekmuseum Peel en Maas, alwaar de heemkundevereniging participant is.
 9. Documentatiecentrum
  De vereniging bewaart documentatie waaronder boeken, kaarten, foto’s, kranten, prentjes, schilderstukken e.d. die een relatie hebben met de voormalige gemeente Helden. In het documentatiecentrum bevinden zich ook de computers waarop veel documentatie gedigitaliseerd wordt en digitaal is in te zien. Een belangrijk deel van het gedigitaliseerde archief is in te zien op het digitale platform PeelenMaasNet (www.peelenmaasnet.nl). Het documentatiecentrum is vrij toegankelijk op maandagavond van 19.30-21.30 en op woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur.
 10. Historisch tijdschrift: De Moennik
  Het historisch tijdschrift De Moennik verschijnt drie keer per jaar met onderwerpen uit de historie van de voormalige gemeente Helden en omgeving. In maart 2021 is editie nummer 71 verschenen. Leden krijgen het tijdschrift gratis.
 11. Nieuwsbrief
  Leden krijgen drie keer per jaar een nieuwsbrief bezorgd met de actualiteiten van dat moment. Maart 2021 is Nieuwsbrief nummer 60 verschenen.
 12. Website: www.moennik.nl
  Via de website houdt het bestuur leden en belangstellenden op de hoogte van de activiteiten van de vereniging.
 13. Activiteiten:
          i. Houden van ledenvergaderingen
          ii. Heldenkamer in het streekmuseum inrichten
          iii. Toezicht houden in het museum
          iv. Organiseren van lezingen
          v. Uitgeven van een historisch tijdschrift
          vi. Verkoop van boeken en video’s over de lokale geschiedenis
          vii. Innemen, registreren, opslaan of tentoonstellen van aangeboden objecten van cultuurhistorische waarde
          viii. Toegankelijk maken, aanvullen en digitaliseren van de documentatie
          ix. Verzorgen en onderhouden van een website
          x. Toegankelijk maken van gedigitaliseerde onderwerpen via PeelenMaasNet
          xi. Uitgeven van een periodieke nieuwsbrief
          xii. Adviseren van de gemeente over o.a. straatnamen, bestemmingsplannen
          xiii. Organiseren van excursies

FINANCIËN

 1. Inkomsten
  De inkomsten bestaan voornamelijk uit contributies en de verkoop van het tijdschrift. Daarnaast worden subsidies ontvangen: een algemene en een voor materiaalkosten ten behoeve van het onderhoud van kruisen en kapellen in de voormalige gemeente Helden
 2. Uitgaven
  De middelen worden besteed aan de exploitatie van de heemkundevereniging, de uitgave van het historische tijdschrift De Moennik en aan het onderhoud van kruisen en kapellen.
 3. Vermogen
  De heemkundevereniging beschikt enkel over liquide middelen in de vorm van een spaarrekening en een betaalrekening. Zij heeft geen leningen of onroerend goed. De vereniging beschikt over een depot en een documentatiecentrum dat is gehuisvest in het multifunctioneel centrum Kerkeböske te Helden. De objecten in het depot en documentatiecentrum zijn eigendom van de vereniging maar de geldwaarde daarvan is nihil of niet te bepalen. Daarnaast bezit de vereniging over een inventaris aan rekken en ICT-materialen.
 4. Vrijwilligers
  De heemkundevereniging heeft geen personeel in dienst. Haar activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er worden geen vaste vergoedingen betaald maar sommige onkosten kunnen worden gedeclareerd.
 5. Actuele activiteiten
  Zie de bovenvermelde activiteiten.
 6. Baten en lasten 2022

 

Resultaten Baten Lasten
Vereniging
betalende leden  €        10.480,95
Subsidie Peel en Maas  €          1.869,23
Overige inkomsten  €            279,77
Bijdrage Museum 2022  €         -1.200,00
Investeringen  €           -247,49
Vergader-, kantoor-, onderhoudkosten  €         -1.702,69
IT Kosten  €           -569,07
Kosten Rabobank  €           -222,99
Diversen  €           -253,38
Subtotaal Vereniging  €      12.629,95  €       -4.195,62
Tijdschrift De Moennik
Vrienden  €          2.625,00
Losse verkoop Moennik  €            367,65
Productie De Moennik  €         -9.000,20
Subtotaal De Moennik  €         2.992,65  €       -9.000,20
WG Kruisen en Kapellen
Subsidies en donaties  €          5.500,00
Kosten  €         -8.919,61
Subtotaal WG Kruisen en Kapellen  €         5.500,00  €       -8.919,61
Contributie 2023  €          1.625,00
Totaal  €      22.747,60  €     -22.115,43
Resultaat  €            632,17
Balans 31-12-2022 31-12-2021 Mut. 2022
Activa
Liquide middelen:
Spaarrekening  €   38.499,02  €   40.494,49  €   -1.995,47
Betaalrekening  €   4.428,57  €   1.799,68  €   2.628,89
Kasgeld  €             –  €          1,25  €         -1,25
Totaal Activa  €  42.927,59  €  42.295,42  €     632,17
Passiva
Eigen vermogen  €  39.616,93  €  38.365,15  €   1.251,78
Reserve De Moennik  €    2.800,00  €           –  €    2.800,00
Reserve Kruisen en Kapellen  €      510,66  €    3.930,27  €   -3.419,61
Totaal Passiva  €   42.927,59  €   42.295,42  €       632,17

Comments are closed.