Boek 64a folio 8

Jacques Rutten;     Nr 59         24-02-1676            RAL, Schepenbank Helden, inv nr 27, folio 8

tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden


 

Testament van Seger ComansBij den inhoude van desen openbaeren instrumente van testamente sij eenen jegelijcken die dese sal sien, lesen ofte hooren leesen kennelijck dat in den jaere des selfs ons Heeren Jesu Christi 1676 den 24 dagh vanden maent february Seger Couwmans van sijne gereede, geworven ende geconquesteerde goederen,bij vuytterste wille heeft gedisponeert ende verordent,te meer omdat hij testateur aenmerckende de brosheyt der menselijcker natuere ende datter niet gewisser en is als de doot,ende niet onseeckerder als de vuyre der selve, willende daeromme dat desen sijnen vuyttersten wille volcoemen effect sorteere, tsij als testament, gifte onder de doeden, codicill ofte eenigen anderen vuyttersten wille, niet tegenstaende dat alle behoorlijcke solemniteyten hier inne niet en sijn geobserveert ofte achtervokght. Inden eersten dan soo beveelt hij testateur sijne siele als die van sijnen lieve scheyden sal Godt almachtich, sijne gebenedijde moeder, alle lieve heyligen ende den hemelschen herschaere, ende sijn lichaem de gewijde aerde, willende dat hetselve eerlijck worde begraeven. Gevende ende laetende daeromme aen de kinderen bij Lenart Couwmans ende Grietgen Verhaegh eheluyden geprocreet bij desen vuyttersten wille alle sijne gereede gewonnen geworven ende geconquesteerde goederen, oock erffgoederen, mets desen voorbehalt dat hij testateur bij desen instrumente van testamente Hoeb Couwmans ende Jan Smollers tot testamentelijcke momboirs stelt over de voorgenoemde kinderen, begerende dat dese momboirs de goederen bij sijnen vuyttersten wille aen de selve kinderen gegeven tot hunnen profijte ofte oorbaer sullen gade geslaegen worden, ende dat de voorss momboirs daer van soo wanneer sij van het gerichte daer toe geauthoriseert eenen pertinenten ende oprechten staet van inventaris sullen maecken, stellende tot discretie van de selve mombers om de voorss goederen bij desen testamente gegeven de ouders vande voorss kinderen te laeten ge­bruycken, ofte het genot daer van commende alleen te beheeren tot prouffijte van de selve kinderen, allet sonder argh ofte list. In teecken der waerheyt soo hebben wij Marcellus Zeelen ende Willem Jeucken schepenen alhier opt gesinnen ende daertoe geroepen vanden testateur desen sijnen vuyttersten wille ofte testamente beneffens des testateurs eygen hantmerck onderteeckent. Gedaen tot Helden in den jaere dagh ende maent als boven   Was onderteeckent

                                 Seger Couwmans  X merck
                                             Marcelis Selen
                                             Willem Jeucken
                                             J Jorgens,  gerichtschrijver

Comments are closed.